№ 9 2019 елның 27 августыннан
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Прости авыл җирлеге башкарма комитетының 2012 елның 26 декабрындагы 30 номерлы карарын үз көчен югалткан дип тану турында

Скачать
№ 1 от 31.01.2019 г.
Прости авыл җирлегендә җирләү буенча хезмәтләрнең гарантияләнгән исемлеге нигезендә күрсәтелә торган хезмәтләр бәясен раслау турында

Скачать