№ 19 2019 елның 20 сентябреннән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Прости авыл җирлеге Советының 2019 елның 20 августындагы 17 номерлы карарын үз көчен югалткан дип тану турында

Скачать
№ 17 2019 елның 20 августнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Прости авыл җирлегенең муниципаль милек реестры турындагы Нигезләмәсен раслау хакында

Скачать
№ 14 2019 елның 25 июленнән
Прости авыл җирлеге Советының 2006 елның 27 апрелендәге 6 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Прости авыл җирлеге Советы депутаты статусы турында Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында

Скачать
№ 12 2019 елның 25 июленнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Прости авыл җирлеге Советының 2014 елның 30 октябрендәге 26 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 11 2019 елның 25 июленнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Прости авыл җирлеге Советының 2014 елның 30 октябрендәге 27 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 13 2019 елның 25 июленнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Прости авылҗирлеге Советының «Физик затлар мөлкәтенә салым турында» 2018 елның 23 июлендәге 14 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 5 от 22.04.2019 г.
Түбән Кама муниципаль районы Прости авыл җирлегенең муниципаль норматив хокукый актларына үзгәрешләр кертү мониторингын үткәрү турындагы Нигезләмәне раслау хакында

Скачать
№ 2 2019 елның 7 марты
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының «Прости авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында

Скачать
№ 36 от 19.12.2018
Прости авыл җирлеге Советының 2018 елның 23 июлендә кабул ителгән «Физик затлар милкенә салым турында»гы 14нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 35 от 19.12.2018
Прости авыл җирлегенең 2018 елның 23 июлендә кабул ителгән “Җир салымы турында” 13нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 34 от 19.12.2018
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Прости авыл җирлеге территориясен төзекләндерү турында кагыйдәләрне раслау

Скачать
№ 33 от 19.12.2018
2019 елга һәм 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы «Прости авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты турында»

Скачать