№ 2 04.02.2020 ел
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Прости авыл җирлеге башкарма комитетының кайбер карарлары-ның үз көчләрен югалтуын тану турында

Скачать
№ 12 2019 елның 30 сентябреннән
Белешмә (өземтә)бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

Скачать
№ 6 от 02.07.2019 г.
Татарстан РеспубликасыТүбән Камамуниципаль районы Прости авыл җирлеге башкарма комитетының 2016 елның 22 гыйнварындагы 1 номерлы карары белән расланган күчемсез милек объектларына адреслар бирү, үзгәртү һәм гамәлдән чыгару буенча муниципаль хезмәт ...

Скачать